ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English | French

Apirhuutigiinaqtauyut


Nannik Akilikhipkaivlutik Atuqtittinirmut unalu Nunanik Atuqpaknikkut Apiqhuutit

 1. Qanuq Niruarutaat pidjutauniaqqa haamlatkut munaridjutikhainut nunanik?
  Pigumikku “IMANNAQ” niruarutaa, haamlatkut hakugingniqaqniaqtut tamainnut haamlatkut nunanginnut taimaatut haamlatkut nanminirihimmaaqniaqmagit nunat ihuaqhilutiklu maliktauyakhanik piyakhaniklu tahapkununga nunanik iglukpait tunngavikhainik atuqlugit nunanik atuqtittilutik akiliktipkailutik.

  Pigumikku “IHI” niruarutaa, haamlatkut pilimaingniaqtait ilangit hakugingnitik haamlatkut nunanginnut. Haamlatkut niuvrutigikpagit nunamik iglukpait tunngavikhainik inungmut niuviktumut, haamlatkut pilimaingniaqtut havarilugit nunanut auladjutikhanut maligakhamik nunanut iglukpait tunngavikhainut. Kihimi, katimayiit havaarittaaqtait pigiyamingnut iglukpanut nayurvikhainut nunanut maligakhauyuq munaridjutikhanut pivalliadjutikhanik tamainnut nunallaami nunanik iglukpait tunngavikhainik, hugingillu kia nanminiriyainut nunamik.

 2. Niruaqpata taimaa “IHI” katimayiit niuvrutiginiaqqagit nunanik iglukpait tunngavikhainik nunallaami qilamik?
  Niruaqqata taimaa “IHI”, nunallaamiutat tunihiyut katimayiinut piumagumik niuvrutigilugit nunanik. Katimayiit pitquyauyut taimaa “IHI” niruarutimut niuvrutigiyaamingni nunanik iglukpait tunngavikhainik qilamik niuvrutigiyakhaitait. Ilaungittut takapkuanginnait nunallaat havaarihimavagait tunihivlutik ihuaqtunik nunamik akilikhiudjutinut atuqtakhanut angiqhimavlutiklu taimaa nunamik akilikhiyuq atuqtuq piinnarialik akiligakhamut nakuuyumik atiliurutikhaanut piqaqqa taimaa “IHI” niruarutimik tamaitalu nunamik akilikhiudjutinut atuqtakhanut akiliutikhat pikpagit. Kihimi, utaqqinnaqniaqtuq taimaa Nunanut Auladjutikhanut maligaqhat aallannguqtirianginni atulirianginni nutaanik maliktakhanik.
 3. Niruaqqata “IHI-mik” niruarutikharnik allanguqtitiniaqa nunalaani akingit nunat nayugainik?
  Imanaq. Nunat iglukpanut tunngavikhat akiit nunallaangni ihuaqhiyauniaqtut namut pivalliadjutikhamut akikhaanut maliklugu una Nunanut Auladjutikhanut Maligaqhat unalu GN-kut Nunanut Atugakhait. Tadja Nunavut Gavamatkut nunat atugakhangit piqaqtukhat nuutaanik nunanik akikhaanik akituqyumikhimaiqlugit ihuaqhaiyaangat nunanik. Tadja ittunut nunanik iglukpait tunngavikhainik, katimayiit piumayamingnik pittaaqtut kitumiklikaak niuvrutikhanut akikhainut himmiutikhamulluunniit akikhaanut atuqlugu ihuaqhaiyaami akikhaanut. Niuvrutikhanut akikhait naunaiktauvaktut ayuittiaqhimayumit nunanik naunaiyaiyiuyumit ukunatigulluunniit inungnut uuktuutinginnut. Himmiutikhanut akikhait naunaiktauvaktut taimaa qanuq akikhariniaqtaanut piliuqqata aadjikkutavyaanik nunamik iglukpat tunngavikhaanik nunallaangni ublumi akikhait atuqlugit.
 4. Niruaqaqta “IHI-mik” allanguqtitiniaqa nunalaani qaniriliugiaqaqtun maningnik aituqtauvakhimayut niuvrutigiyainik akiliktuihimaaqtangitlu nunanik?
  Imanaq. Nunalaangit aulahimaarniaqtun atuqtakhangit maningnik atuqtauyut talvunga maningnun tutquumavikharnun taiguqaqtuq Nunanik Pivalliadjutikharnik Tuniyauhimayut Maniktaqvikhangit, malikhautigilugu aulayuni nunalaani titiqiqidjutigiyaingit maligangit Nunavut Gavamangit Atugakhaingitlu atuqtauhimayut pivalliayaangat ikayuutigiyaangat nuutaanun nunamun pivallidjutikharnun havaaqhangitnun.
 5. Katimayiit hamilatkuni akhuurutiqaqniaqat atuqtakharnik niuvrutikharnik akiliktuinginaqtunikluuniit aviktuqhimayunik nunagiyainik?
  Tadjamun, nunalaangit piqangitun akhuurutikharnik nunaqaqtunik atuqtakhainik talvuuna niuvrutigiyaangat akiliktuiyukharniklu nunani iluani nunalaani avaliqangnirmi. Talvuunattiaq, inuk nunaqangituq Nunavunmi havagviuyutluuniit nanminiqangitun Nunavunmi akiliktuilimaitun niuvilimaitunluuniit nunanik “angigiiqtinanik” niguaqviani. Kihiani, Nunavut Gavaman nuutaanguqtigiaqaqtait Nunalipauyat, Nunalaangit, Nayuganuangitlu Inuit Maligaq Hamilaatkutlu Maligaq piqagiangatlu nunalaangit ilauyaanganik nunaqaqtunik atuqtauyukhangitunik niuvigianganik Nunalaangani Nunanik.
 6. Akituqyumirnialiqat akingit aulaligumik akiliktuihimaaqtun nanminikharnun?
  Hii. Himautiligumik akiliktuihimaaqtunik nunat nayugainik nanminikharnik nunat nayugainik akituqyumiqaqniaqtun akikharnik. Akikhangit piqaqniatun ilauqaqlutik titiqiqidjutikharnik akikharnik talvani Nunaliqiyunik Afisianni, maligaliqinikkut akikhangit, titiqiqidjutikhangit akikhangit. Nunalaani piqaqniaqtun taima akiliktuiyagiikhimayaingit akikhaanga nunat nayugaingit, atugaqaqtun akiliktauyukhangitlu nunalaanun akiliktauyukhat nuutiqtautinanik nunagiyaingit akiliktuihimaaqtun titiraqaqtunik (akiliktuiyut) akikhatigingnun nanminikharnik (nanminiginiaqtainun).
 7. Humi maningnik pigiaqaqtunga niuvigianganik nunanik?
  Maniqangitkuvin niuvigiangat man’nguyangnik, aitugiaqaqtutin talvanga maniliqivikyuanganin, atugaryuatitun maningnik akiliktuihimaafaaqniaqtangnik, taimaitutun akiliktuifaaqniaqtun maniit atuqtatin napaqtitiliqititigun iglukharnik.
 8. Hunauyuq allatqiingutiit tapkuninga iglungnik akiliktuinikkut akiliktuihimaaqtangnik nunanik nanminigiyangniklu nunanik?
  Nanminigiyainik nunanik (“akiliktuihimaaqtanganik ayungnaituq”), naunairutiqaqniaqtuq taima hanaqidjutikhaq piyaanganik akiliktuirniaqtangnik iglungnik ikituqyumiqniaqtuq titiqanik naunaitumik aulavikhaqaqniaqtuq. Angirutiharnik talvanga nunalaani akiliktuihimaarutikharnik iglungnik pigiaqangit naunairutikhangitlu akiliktuihimaaqtunik hivutuniqalimaituq upautiyaangat atukiutikharnik atuqtakharnik. Taima ayungnaitumik naunairutiqaqtunik, maniliqiviit ihumaliqtun pigiaqaqlutik 30nik ukiunganik akiliktuihimaaqtukharnik atugaqaryuaqtunut; kihimi, akiliktuihimaaqtunun pidjutiqaqtun pigiaqaliqtun tuniyaangat kiklivikhaqaqtunik 25nik ukiunganik.
 9. Tapkuat katimayiit niuvrutigiumagumitkut nunat nayugagivaktaga niuvirumangitagalu?
  Niurtunikkut nunanik nunalaanun, katimayiit munagidjutiqaqtun tautugiangat pidjutikharnik piumaluaqtangitlu nunalaani aulatitiyaangat pidjutikharnik ayungnaitumiklu atuqhimaaqtakharnik. Niguarumik “Ihi-mik”, katimayiit pilimaitun inungnun akhuqlutik niuviqulugu nunat nayugaingit taima tamna inuk pimangitkumi pilimangitkumiluuniit.
 10. Huuq niuviliqtakhaga nanminigiyaga nuna taimani tuniyauyagiiqhimayavut nunamik talvuuna Nunaqaqqakhimayunun Nunavunmi Angirutaini?
  Tamna Nunaqaqqakhimayunun Nunavunmi Angitaini tunihimaaqtun nanminikharnik naunaiyagiikhimayunik nunanik Ilitagiyauhimayunun Inuit Havagviinun talvatuaq. Ukuat Inuit Nanminigiyaingit Nunat pihimayauniaqtun atugianganik pidjutikharniklu Inungnun. Angirut tamna tunihimaaqtun nunalaani nunanik nayugainik, talvani iluani nunalaani avataini, nunalaani gavamanun. Niguarutikhaq ilaunginaqtuq tapkuninga nunalaani nunanik.
 11. Niguagumik “Ihi-mik”, katimayiit ihumaliugiaqaqtun niuvrutigiyaanganik ilanganik nunat nayugainik akiliktuiqulugitlu allanun?
  Hii. Katimayiit ihumaliugiaqaqtun kitut nunat niuvrutaugiaqaqtait. Katimayiit ihumaliugiaqaqtun kitut nunat akiliktuigiaqaqtukhat nunat kitunik ihumaliurutikharnik. Iqainikkut nunanik nunalaanun (akiliktuinikkut niuvrutiginiaqtangnikluuniit), katimayiit munagidjutiqaqtun tautuminiaqtunik pidjutikhangit piumaluaqtangitlu nunalaani aulatitiyaangatlu ayungnairutikharnik aulayukharnik naunaitumik atuqtakharnik.
 12. Akingit aadjikiikniaqtun tamangni nunalaani?
  Akingit allatqiiniaqtun taima katimayiit ihumaliugiaqaqtun allatqiinguyut naunairutikhangit ihumagiyauyukhat taima akikhangit naunaiyagiiligumik akikhangit. Nayugait nunat naunaiyagiikhimayut ilauqaqtun nayugvianga, angiktilaanga, mayuqanga, allanikluunit naunairutiqaqtunik. Katimayiit akituqyumigiaqaqtun akiliyumiqtitiyaangatlu akingit malikhautinirmun Nunaliqiyiyiuyuni Maligarni.
 13. Niguagumik “Ihi-mik” ayungnautitiniaqqa avatikhainganik nunalipauyam/hamilaangitlu? Tamna nanminiqaqtuq iglumik pidjutikhangit allanguqtigiaqaqqa?
  Imanaq. Katimayiit maligaliqiniaqtait maligakhat munagiyaangat pivalliadjutikharnik tamainun nayugaingit nunat, nunalaani nanminiuyutlu, iluani avaliqutaini nunalaani.
 14. Kitkut niuvigiaqaqtun nunanik?
  Nunaliqiyunik Maligarni piqaqtun ukiulgingnik kitumikliqaak piyaangat nunanik nanminiqagumayunik, kihiani, ukiuqaqtukhauyutin 19nik niuvrutiyaangat, akiliktuiyaangat nuutigiangatlu nunanik.
 15. Kina munagiaqaqtuq nuutiqtigiyaangat nanminikharnik maligaqidjutikharnik akikharnik?
  Nuutiqtiginikkut nanminikharnik munagiyakhaingit tamna niuvainiaqtun, nunalaani Nunaliqiyuniklu Afisiani. Niuvaiyuq munagiyakhangit nuutiqtiginikkut akingit, maligaliqinikkut akingit, titiqiqidjutikhangitlu akingit.
 16. Kingunganin akiliktuihimaaqtatka akingit tigumiaqtauniaqat talvunga akinganun niuvigumagupku nayugaanga nunamni?
  Hii. Akiliktuihimaaguvit piqagumi ilagiyainik akiliktuihimaaqtamingnik aulaniaqtun talvunga niuvigianganik nayugainga nunamiituni. Tapkuninga inungnun naunaitumik akiliktuihimaarutiqagumik, kinguliuyunik akiliktuihimaaqtamingnun ihumagiyauniaqtun niuvigiangat nunanik malikhautikharnun nunalaani nunaliqiyunun titiqiqidjutingni maligaitni.
 17. Hunauyut maniliqidjutikhat ayungnautiginiaqtait akiliktuihimaaqtunun nunamik?
  Akiliktuihimaanginaruvit naunaitumik akiliktuirutikharnik (ukiuk tamaat akiliktuinginaqtangnik) akiliktuihimaaliqtutin akingit aturnikkut nayugainik nunanik. Kingulirnirmi tikiutiguvit akiliktuihimaaqtangnik naunairutingnik, tamaita akiliktuihimaaqtangnik pihimayauniaqtun nunamik munagiyuyunun.
 18. Hunauyut maniliqinikkut ayungnautiniaqtun niuvigiangat nunanik?
  Aulayumik piqaguvit akiliqtuihimaaqtangnik nunamik hivunirmiluuniit niuvigiaqaguvit nunanik, akiliktuihimayanganik nayugangnik nunamik ihumagiyauniaqtun akiliktuihimaaqtangnun (akinga) nunanik. Niuvrutigigungni iglut ilaudjutiqaqniaqtun akinga iglungnun.
 19. Nanminiqagiangat nunanik naunairutiqaqqa piqaqtunga pidjutikharnik tamainik ataaniitunik nunami (iluani nunami pidjutikhangit).
  Imanaq. Tamangnik nanminiqaqtun akiliktuihimaaqtunik nunanik pidjutiqaluaqtuq qanganiitunik nunami. Nanminiqaqtun ilauqangitun iluaniitunik nunami uyaqaniklu.
 20. Atugaquvit nunat nayugainik, akiliktuihimaagianganik nuna nuyugainun, allanguqtiqlugu inum tunngavigiyaa urhuqyuangit kuvigakhimayunik nunam nayugainun?
  Imanaq. Naunaituq malikhautikhat halumaiyaiyut akiliktuiyukhat halumaqtaqhangitlu halumailrungit. Tamangnik qanuriliugiikhimayut ihivriuqtauyukhat qanurimangaangit nunagiyaingit.
 21. Maligakhat allanguqtiqtakhat piumaligumik nunalaangit tuniyaugumik ihumaliurutikharnik niuvrutiyaangat nunanik?
  Nunalingni Gavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Havagviat Maligaliqiyikkut, nunalaangitlu ihivriuqtakhangit maligakhangit uqautilugitlu nunalaangit katimayiit kitunik allanguqtiqtukhauyut. Nunanik Titiqiqiyilluaq maligakhangit ihivriuqtauyukhat nuutaanguqtiqtauyukhatlu. Nunalaani upalungairutikhangit maligakhangitlu nuutaanguqtitauyukhatlu, kihimi allanguqtiqhimayangit nigiuqtauniaqtun mikigaluaqtilutik anginirmik ayungnauqtiqaqtukhaungitun nunanik pivalliadjutikharnik. Nuutaanguyuq maligakhaq munagiyauyut talvani nunat nayugakhaini nunanik pigiaqaqtukhatlu. Nunalaani katimayiit katimapkaiyukhat nunalaani uqagianganik nunalaani kitunikliqaak allanguqtiqniaqtun maligakharni.
 22. Piyaukpat “Iiya” niguaqnia aktuaniaqa angunahuarniqmun iqalukhiurniqmutlu?
  Imannaq. Nunaliuyut atuqpiaqnianik tapkuat nunat niuvgutauyut pityutaulaittut inungnut tikilaqni ilitquhit aliahutauvaktutlu nunat. Tapkualuttauq, nunat iluanittut 100 itigait tapkuat hinaanittut niuvgutaulaittut. Una hapuhimayai tikilaqni tagiuq, tahiit kuugaitlu.
 23. Qanuq una niguarniq aktuayai igluqpagalat iluanittut tapkuat nunaliuyut kikligiyaini?
  Una niguarniq aktualaitai qanuqtut nunaliuyut aulanit igluqpagalat.
 24. Pilaqat Katimayiuyut piyauni qanugitnit tapkununga Nuna Niguagutaunia?
  Iiya qanugililaqtai piyauni huniumaitlutikluniit hugingitnit.
 25. Qanuq ihumaliurniq niuvaiyaangat nanminikharnik nunanik ayungnautiqaqniaqa uiguliqhimayunun iglungnik nanminigiyainik?
  Tamna uiguliqhimayut iglut niuviqtauhimagumik, avaliituq iglu niuviqtauyuq, nuna ilaungituq. Kihimi, tamna uiguluaqhimayuq iglu kuapuraisingit himautiugiaqaqtait akiliktuihimaaqtangit nunanik akilikhiyaangat ayungnaitumik piutikharnik (nanminikharnik nunanik).
 26. Allanguqtiqniaqaqqa avatiliqidjutingnun malikhautingni?
  Anginirmik allanguqtiqaakniaqtuq avatiliqidjutingnun malikhautingni. Nunalingni Gavamatkunnilu Pivikhaqautikkut ihiviruqniaqtait maligakhat naunaiyaiyaangat allanguqtiqtukhangit pigiaqagumik. Nigiuqtauniaqtun taima allanguqtiqhimayut mikiuniaqtun anginirmiklu ayungnautiqalualimaitun nunat nayugaingit pivallaidjutikhaanun.

  Nanminiqangnikkut nunanik akiliktuiluaqtuniklu allanguqtiqniaqtun qanuq inuit ihumagiyauniaqtun nunagiyainik nunalaamingni. Nunalaani inuit anginirluaqmik uqautiqaluaqniaqtun qanuq allat nuatqatigiyaingit nunat nayugaini nanminiqaqtunik. Avataita maligakhat allanguqtigiaqaqtun tautuminagianganik ukuat ayungnautiqaqtunik atuqniinik nunanik.

 27. Niuvigiaqaqtun nunanik pihimayaangat hivunirmi pivalliadjutikharnik
  Nunalaani nunaliqiyinik havaktiuyuq maligangit Nunavut Gavamangitlu Nunanik Atugakhangit titiraqhimayuq iniqtiqtukhaq atugumayangnik nunam nayugaani malruq ukiungit qangiutinani, pingahunikluuniit hivutunikharnik tuniyaugumi katimayiini. Una atuqtakhangit naunairutilik akiliktuinikkut atuqniingit nunalaani katimayiini ayungnairutikharnik nunani uqaqhahiunginaqtunun. Nunanik uqaqhahiunginaqtunun naunairutiqaqtuq taima nunat pivalliahimaituq pihimayauniaqtuq taima nanminiugumayaingit maniliugiaqagumik talvanga niuvaiyailiqinikkutlu. Talvuuna “Ihiu-mik” niguagumik, nunat niuvrutauniaqtun piqangitlutiklu akiliktuinirnik angirutikharnik atuqtakharnik uvani atuqtakharnik Nunalaani Nunanik. Hanalrutikhat nunalaani katimayiingit naunaiyaigiaqaqtun taima nunat pivalliadjutikhangit anirutilimaitaitlu niuvrutaulimaitutlu hivutunirmi atuqtakhainik maniliurutikharnik ihivriuqtautinani tapkuninga Nunalingni Gavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Havagviangitlu Maligaliqiyikkut.
 28. Qanuq ihivirudjutikhangit aulatitiniaqtun tamangnun inungnun nunat nayugainun? Kina akiliktuiniaqqa ihivriuqtauyukharnik nunamik? Qanuq nunat kiklivikhangit avataitangit naunaitkuhiqtauniaqqat?
  Talvattuanguyut niuvrutaugiaqaqtun nunalaani nunat nayugaingit. Pigiagiangat akikharnik naunaitunik nunanik nayugainik, maligangnikkut ihivriuqtauyukhat ihivriurningalu upalungairutikhangitlu titiqiqidjutikhaqaqtuq talvani Nunaliqiyunik Afisianni. Amigaitun akikliktuinginaqtun nunat nayugainik nunalaaniituni maligaliqinikkut ihivriuqtauyagiikhimayut ilauliqhimayutlu talvani nunalaani havagvianun. Nunalaangit munagidjutiqaqtun nunanik pivalliadjutikharnik nunanik nayugainik pivalliadjutikharnik talvangaanin 1996min. Nunat Pivalliadjutikhangit akingit ilauqaqtun maligaliqinikkut akiinik.
 29. Nigiagiigumik “Ihi-mik”, taima nunat nayugaingit avataingit uiguliqhimayut iglut allanguqniaqat?
  Imanaq. Allanguqtirutiqalimaituq avaliqitukharnun uiguliqhimayunin iglunun (imaatun itun – uigulgit iglut). Nunalaani avatitaingit maligangit Upalungairutikhangitlu Malgiaq naunaiyainiaqtuq nunat nayugaingit ihivriuqtauhimayut.
 30. Niguarumik “Ihi-mik” allanguqtiqniaqat nanminigiyainik taaksingit akiligiaqaqtakhangitlu? Qaffi tallamik taaksingit akingit naunaiyainiaqtait?
  Imnaq. Nanminiqaqtunik Nunanik akiliktuihimaaqtuniklu taaksiqtauvakhimayut aadjikiiktumik. Tamna akiliktuihimaanginaqtuq nanminiqaligumiuk nunat nayugainik, piqaqniaqtuq ilaudjutikharnik taaksinik akinginik.Tamna ihivriungnikkut akinga nunat nayugaingit naunaiqtauniaqtuq kihititiliqidjutingnik atuqpaktaingit havaktaingit ayuittiagiikhimayunik nanminiliqiyunik nunanik ihivriuqtimin. Akinga naunaiyagiikhimavakhimayuq talvuuna nunam pivallianingakkut, akitilaatigun ihuaqhaidjutikhatigunlu nunam nayugainga. Taaksingit naunaiqtauhimayut talvuuna havaktauhimayunik akitigun katitiqhimayunun talvuuna ihivriuqtaunikkut akigiyainik.
 31. Niuviqtaugumik, tapkuat nunat nayugaingit ihuaqhaidjutikhangit nanminigiyaingit pigiaqaqtukhat? Imaatun itun, avaliliqtuinikkut.
  Allatqiinguqhimayut pivalliadjutikhangit nunat nayugaingit, taimaitutun avaliqtuinikkut, naunaiqtauhimayut talvuuna avatikhangit maligangit. Tamna avatikhangit maligangit naunaiyaihimayut qanuritmangaat pivalliadjutikhangit aulaniaqtun uvani nayugaini nunam.
 32. Niguarumik “Ihi-mik”, tapkuat akiliktuivakhimaaqpaktun niuvigiaqaqtun nunagiyaingit?
  Ihi. Akiliktuihimaanginaqtun akiliktuigumik tamaat akikharnik atuqpagainik akiliktuipluni allatlu akikhangit, akiingit nuutiqtauniaqtun akiliktuihimaanginaqtunun qillaminuami taima akiliktuihimaaqtuni atuqtakhaingit akiliktakhangit ilauliqlugit kihimi akinga aulahimayut iniqtiginikkut nuutiqtitiyaangat nunam nayugainik. Kihiani, akiliktuihimaanginaqtuq aulayuqluuniit Nunaliqiyilluaq maligangit tuniyauyukhat pidjutikharnik ihumagiluaqlugu. Tamna pidjutikhaq taimaitun atuqtangit akiliktuihimaaqtun talvani iluani 1 hananik angiktilaangit (1 hananik talvanga qangitqianganin hinigarmin).
 33. Niguagumik “Ihi-mik”, tapkuat nayugaqangitun nunat nayugaingit niuvrutaugiaqaqtun?
  Nunalaangit, naunaiyainiaqtun kitut nuna nayugaingit pigaqaqtun niuviqtauyaangat. Kihiani, nayuqviqangitun nunat nayugait ihivriuqtauyagiikhimaliqtun akikhangitlu naunaitumik nuutigiaqaqtun nunalaanun pigaqaqtun niuviqtauyaanganik.
 34. Niguagumik “Ihi-mik”, pivallianiaqtun nuutaanik nunat nayugainik nunalaani?
  Nunalaangit munagivakhimaaqpaktaat nunat pivalliadjutikhangit talvanganin 1996min, Nunavut Gavamangit Nunanun Atugakharnun ilangitlu nunalaani nunaliqiyunik maligangit aulatitihimaanginaqtun nanminiqagumayunik nunanik pivalliadjutikharnik akiliktauhimaanginaqtunun nunanik nayuqtunun, kihimi, nanmniqaqtunik nunanik nayugainik pivalliadjutikharnik tautungnaituq. Niguagumik “Ihi-mik”, nanminiqagumayunik nunanik pivalliadjutikhaqaqniaqtun taima ihuaqyumiqniaqtun, (maniliqiviingit munagiluaqtiuniaqtun nunanik) taima havagviit nanminiqaqtun niuvigiaqaqtun nunanik taima aulaninga hanaqidjutikhanga maningnun akiliktuinikkut havaktauyukharniklu nuutaani nunanik nayugakhainik. Nunalaani katimayiit ihumaliugiaqaqtun taima niuvrutiumayut nunanik nanminiqaqtunik nanminikharnik pivalliadjutikharniklu.
 35. Humin nunalaangit maningnik piniaqat pivalliatitiyaanganik nunanik nayugakhainik?
  Nunalaani aulahimaaqniaqtun akiliktuiyaangat pivalliadjutikharnik nuutaanik nunanik nayugakhainik talvanga Nunanik Pivalliadjutikharnik Maniktaqvianganin taima pihimayut maningnik tuniyauhimayut niuviktauhimayunik (niuvaiyut akiliktuinginaqtunikluuniit) nunanik nayugainik. Maniqaluagumik talvani Maniktaqvianin Tutquhimayuni, nunalaangit atugagiaqaqtun maningnik nunanik pivalliadjutikharnik. Allatauq pigiaqaqtun nanminiqaqtunik ihumagigumik maniliqiyiitkuni hanayaanganik nuutaamik nunanik nayugakhainik.
 36. Taima Nunavut Gamavangit nunaqagumik, taima Nunavut Gavamangit aulaniaqtun maniliukhimaaqtumik niguagumik “Ihi-mik”?
  Imanaq, Nunavut Gavaman maniliulimaitun niuvrutinikkut nunalaani nunanik nayugainik. Ilangani 7mi Nakataami 14mi talvani Nunaqaqqaqhimayunun Angirutaini titiraqhimayuq taima, Nunavut Gavamangit naunaiyainiaqtun nunat iluani nunalaaniitun avataitini pigiaqagiaqangitun taima, ihumaliukhimayukhat maniqaqtun niuvrutigiyaangat Nunalaanun Kuapulaisinun himiqtuutiyaanganik maniliugiaqaqtunik ihumagiplugit. Kingunganin naunairutikharnik taima Nunavut Gavamangit niuvrutilimaitun nunanik nayugainik maniliugiangat, kihimi nuutiqititigiaqaqtun nunat nayugaingit Nunalaamun.

 37. WAS THIS INFORMATION HELPFUL?
  If you cannot find your question here, contact us, and we will be happy to answer your questions.Qaritauyangit Hanalrutighaingit

Nunallaat Nunauyangit
Nunalaani

100 Ft Nunat Ilanga

Apirhuutigiinaqtauyut
Niruaqniqmut Apirhuutit

Atuqtauyut unalu Nunanganik Aturniq

Piniaruknaqhiuq Ihumagiyauyuq

Hulidjutit
Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Ilitturiyumanikkut niruarniq

Nutaat Pivalliayut
Tuhaqtaghat

Maligakhat Maligaillu

Tukiliurutit©2010 Government of Nunavut | Privacy Statement