ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English | French

Maligakhat Maligaillu

Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit

Haamlangit Nuna Aulattiniqmut Maligaq

Nunavut Parnainiqmut Maligaq

City-ngit, Nunalingnilu uumanilu Haamlanganit Maligat

Haamlangat Maligat

Nuna Pivallianiqmut Maligaq

Nunavunmi Maligaq

Plebicites Act -
Tamaita uqauhiit iliyauniaqtut qaritauyakkut-takuyaqturviani pihimalihaguptigit. Quana.


Qaritauyangit Hanalrutighaingit

Nunallaat Nunauyangit
Nunalaani

100 Ft Nunat Ilanga

Apirhuutigiinaqtauyut
Niruaqniqmut Apirhuutit

Atuqtauyut unalu Nunanganik Aturniq

Piniaruknaqhiuq Ihumagiyauyuq

Hulidjutit
Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Ilitturiyumanikkut niruarniq

Nutaat Pivalliayut
Tuhaqtaghat

Maligakhat Maligaillu

Tukiliurutit©2010 Government of Nunavut | Privacy Statement