ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English | French

Apirhuutigiinaqtauyut


Niruaqtut
 1. Kitkut niruagiaqaqtun?
  Niruaqtaaruvit nirualiqqata avikturviani nirualigumik, niruanginnaqriaqaqtutit nirualiqqata nunanik.
 2. Huna niruarutikhanut pusatnganut piyakhaat piyaami “Angiqtunut” niruarutaanut?
  Amigaitqiyanut (50pusanguyuq) inungnut niruaqtunut “Angiqtuq” unaluunniit “Qingiyuq” naunairutiginiaqtaa Niruarutaanut. Pidjutikhaanut ilaungittuq niruaqtaaqtunut ilaunginnaqniaqtait tahapkuat niruaqtut.
 3. Kitkut niruaqtittiliqqat?
  Niruarutikhanut aullaqtirutiginiaqtaat GN-kut. Niruaqtittiyit Nunavunmi havaariniaqtaat niruarutinut maliktakhainut. CGS-kut havaariniaqtaat Inungnut Kangiqhipkaidjutigilugit hivituniani niruaqtinnagit.
 4. Kakugu niruaqniaqqat?
  Nunamut niruarutikhaq piniaqtaat talvani Qiqaiyaqluaqvia 9, 2016.
 5. Hunat apiqhuutigivagait? What question is being asked?
  Apiqhuutikhaat Niruarutinut una "Piumavigit Haamlatkut talvani ___________ niuvrutivagianginni Haamlatkut Nangiyainnik?"
 6. Huuq nirualiqqat?
  Nakataq 14.8 NLCA-mi pitquyauhimayut niruarutigiyakhauvlugu haamlatkut nunagiyainik (niuvirianginni nunanik) hivulliqmi tuglianilu ukiungani angiqtaungmat NLCA-mik. Niruaqtittiyut talvani Qitiqqauyaqvia 10, 1995; pidjutigivlugu una “IMANNAQ” niruarutaat kangiqhidjutaa haamaltkut nunait piniaqtait akilikhilutik nunamik atuqtittinikkuinnaqmik.

  Qaangiutikpat 20-ni ukiungit, ukuat "haamlatkunut niruaqtut” pittaaqtut niruaqtittilutik piiktauyangani pittailidjutaanut niuvrutinikkut nunanik ataani Nakataq 14.8.4 NLCA-mi; Taimaatut, kakugulikaak qaangiutikpat Qitiqqauyaqvia 10, 2015, niruaqtittitaaqtut piiktauyangani pittailidjutaanut niuvrutinikkut haamlatkut nunagiyainik;

  Tadja taimaatut Qitiqqauyaqvia 10, 2015 qaangiutingmat, pinaqhingmiyuq nutaamik Nunanik Niruarutikhamik naunaikhiyaanginni Nunavunmiut piumayaakhainut haamlagiyamingnik niuvrutigittaariamingni nunanik.

 7. Humik nirualiktunga?
  Niruarutikhaq piyakhamik ihumaliuqtitniaqtaatit qanuq haamlatkut katimayiit nunallaangni munariniariakhainut havaarilugillu haamlatkut nunanginnik. Piumayangnik pittaaqtutit atuqhimmaaqluugu tadja atuqtainik pipkaktait katimayiit akilikhipkailutik nunamik atuqlutik haamlatkut nunagiyainik tunittaaqtatluunniit katimayiit aallamik hakugingnikhamik ataniqtuidjutikhaniklu niuvrutigiyaanginni ukuninga nunanik.

  Pigumikku “IMANNAQ” ihumaliurutimik, Haamlatkut ukualluunniit Nunamipauyami Katimayiit pihimaniaqtait nanminiqarnikkut tamainnik haamlatkut nunanginnik atuqhimmaaqniaqtaat tadja havakpaktatik nunanut akilikhipkailutik atuqtittiniaqtut.

  Pigumikku “IHI” ihumaliurutimik, katimayiit piumagumik niuvrutigittaaqtangit haamlatkut nunagiyainik. Katimayiit nanminikhamik tunihiinnaqtaaqtut nunanik iglukpait tunngavikhainik inungmut havagviuyumulluunniit akilikhittaaqtunut niuvrutikhamut akikhaanut nunanik iglukpait tunngavikhainik. Katimayiit ihumaliuqniaqtut kitut nunat iglukpait tunngavikhait niuvrutiginiaqtamingnut kakugulu nunanik iglukpait tunngavikhait niuviktautaalirianginni. Katimayiit ihuaqhiniaqtait tamaita maliktakhat havaktauyakhallu niuvrutigiyaanginni nunanik iglukpait tunngavikhainik inmi pigiyamingnut Nunanut Maliktauyakhanut Maligakhaq.

 8. Tamna niguarniq ayungnautitiniaqa tamaat nunangit iluaniitunik nunalaani avaliqunmiituni?

  Imanaq. Tamna niguangniq ayungnautiqaqniaqtuq “Nunalaani Nunagiyainun” naunaiyagiikhimayuq talvani Nunaqaqqaqhimayunun Angirutmi. Nunalaani Nunangit ilauqaqtun amigaitun nunat iluani nunalaani avaliqangnirmi, ilauqaqtunlu nunat aviktuqhimayut nayugakhainun aviktuqhimangitunlu nunatlu. Ukuat nunat pihimayut atuqtauyaangat pidjutikhagiangatlu nunalaanun nunagiyainunlu talvanga. Kihiani, Nunalaani Nunat ilauqangitun Inuit Pihimayaingit Nunat, nunat munagiyauyut Nunavut Gavamatkuni Gavamatkunilu Kanatamilu, nunat nayugaqaqtun iluani 1 hanat aktilaaqaqhimayut hinigangnin, nunatlu nanminiqaqhimayunin munagiyauyut aulatinani Nunavut Nunaqaqqaqhimayunik. Ukuat nunat aulahimaaqhutik munagiyauniaqtun allanik havagviinin inungninlu.

 9. Huuq niruaqtukhauvik?
  Una ihumaliurutaat ihuaqhiniaqtaat qanuq ilvit, nunallaamiutauvlutit, pidjutikhangnut nunanik iglukpait tunngavikhainik hivunikhaptingni.

  Qanuqtauk niruangitkuma?
  Aihimagumik niruarutimut ubluani niruarutaanut aadjikkutarilimaitaa una “IHI” ihumaliurutimik unaluunniit “IMANNAQ” ihumaliurutimik. Tahapkuanginnait inuit niruariaktuqhimayut niruarutait qaffiuyaakhainut naunaingniaqtait. Niruangitkuvit, pidjutikhaqalimaittutit uqarumayangnut qanuq nunallaariyat munaridjutikhainut nunanut.

 10. Qanuqtauk niruarupta taimaatut “IMANNAQ” aallamiktauk ihumaliurupta?
  Niruaqtut nunallaami niruaqqata taimaa “IMANNAQ” taimaa haamlatkut hakugingniqaqniaqtut taaffumungainaq akilikhipkailutik atuqtittilutik nunanik. Malikhugu una Nunavunmi Nunataagutinut Angigutaanut, una ihumaliurut aallannguqtaaqtuq aallamut niruarutimut.
 11. Qanuqtauk niruarupta taimaatut “IHI” aallamiktauk ihumaliurupta?
  Taimaatut nunallaat niruaqqata “IHI” ihumaliurutinut niuvrutikhanut akilikhilutikluunniit atuqtittinikkut nunanik, pidjutikhaittuq aallannguqtiriyaami ihumaliurutigiyainnut.

  Taimaatut aalla niruarutikhaq pilimaitaat ihuaqhiyaami pittailinirmut niuvrutikhanut haamlatkut nunangit. Kihimi, katimayiit atuinnariaqaqtaat una "akilikhilutik nunanik atuqtittiningmuinnaqmik” atugakhamik, pittaaraluaqhutik katimayiit niuvrutigilutik nunanik.

 12. Hunat CGS-kut pidjutikhaat niruarutimut? Ikayuutiginiaqqiuk una “IHI” niruarut?
  CGS-kut ikayuqpagait haamlatkut. Itquumagiyakkut taimaa Nunallaami ihumaliurutingit piyakhariyait nunallaami pilugit. CGS-kut pidjutaat tamainnut ihuaqtuq.Qaritauyangit Hanalrutighaingit

Nunallaat Nunauyangit
Nunalaani

100 Ft Nunat Ilanga

Apirhuutigiinaqtauyut
Niruaqniqmut Apirhuutit

Atuqtauyut unalu Nunanganik Aturniq

Piniaruknaqhiuq Ihumagiyauyuq

Hulidjutit
Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Ilitturiyumanikkut niruarniq

Nutaat Pivalliayut
Tuhaqtaghat

Maligakhat Maligaillu

Tukiliurutit©2010 Government of Nunavut | Privacy Statement